Privacyverklaring Website

 

op grond van de Europese Verordening

genaamd Algemene Verordening Gegevensverwerking

(kortweg: AVG)

 

PREFAB BETON VEGHEL

 

Privacyverklaring

Beheermaatschappij Veghel B.V. en de aan haar gelieerde bedrijven: Prefab Beton Veghel B.V., Advies- en Ingenieursburo van Rhee B.V. en van Rhee’s Handelmaatschappij B.V. (handelend onder de naam: Techniche Handelsonderneming van Rhee), gezamenlijke bedrijven hierna genoemd “Prefab Beton Veghel“, respecteren de privacy van alle gebruikers van haar website. Met deze privacyverklaring geeft de onderneming aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen.

Prefab Beton Veghel houdt gegevens bij over het gebruik van de website en de reacties die via de website binnenkomen. Dit maakt het mogelijk om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Prefab Beton Veghel verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.

 

Website

Prefab Beton Veghel gebruikt de gegevens die via de website binnenkomen om haar (potentiële) klanten/afnemers van dienst te kunnen zijn en/of om kandidaten te werven voor vacatures of stageplekken binnen het eigen bedrijf.

Prefab Beton Veghel kan het e-mailadres en/of het telefoonnummer van websitebezoekers gebruiken om hen te informeren over de vragen en onderwerpen die de websitebezoeker via het contactformulier aan de orde heeft gesteld.
Prefab Beton Veghel draagt zorg voor een zo veilige mogelijke verbinding van bezoekers met de website, door middel van een sterke codering en veilige configuratie (SSL/HTTPS-service).
Alle via de website verkregen persoonsgegevens worden geanonimiseerd in Google Analytics.
Van bezoekers die via de website bij Prefab Beton Veghel informatie wensen of hun belangstelling voor een vacature kenbaar maken, worden de gegevens bewaard binnen daartoe vastgestelde bewaartermijnen.

 

Persoonsgegevens

Prefab Beton Veghel behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig.

Prefab Beton Veghel houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsuitoefening.

Ten behoeve van een vlotte verwerking van een informatie aanvraag via de website (nb: klanten/afnemers van Prefab Beton Veghel kunnen geen bestellingen/orders via de website plaatsen) verwerkt Prefab Beton Veghel de volgende persoonsgegevens:

Naam contactpersoon/functionaris, vestigingsadres bedrijf;
Telefoonnummer(s);
E-mailadres;.

 

Ten behoeve van de invulling van vacatures en/of stageplekken verwerkt Prefab Beton Veghel de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens: naam belangstellende kandidaat, woonadres, telefoonnummer(s), e-mailadres; 
NAW-gegevens: naam contactpersoon/functionaris/mentor, vestigingsadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres van de school of het instituut, waar de belangstellende kandidaat of stagiair(e) zijn of haar opleiding volgt of heeft gevolgd; 
NAW-gegevens: naam en contactgegevens referent(en) indien door betrokkene(n) opgegeven;
Ontvangen schriftelijke motivaties of sollicitatiebrieven;
Ontvangen Curriculum Vitae’s.

 

Verwerkingsdoeleinden

Prefab Beton Veghel zorgt er voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

De persoonsgegevens die (potentiele) klanten / afnemers of kandidaten voor vacatures of stageplekken binnen het bedrijf via de website aan Prefab Beton Veghel verstrekken worden verwerkt met als doel: 
a. de informatie- of klantvraag snel te kunnen beantwoorden;
b. een eventuele klacht tijdig af te handelen;
c. kandidaten/potentiële stagiaires in staat te stellen hun belangstelling via de website kenbaar te maken en verzoeken hiertoe vlot te beantwoorden;

De gegevens van klanten/afnemers worden door Prefab Beton Veghel niet gebruikt voor marketing­doeleinden, - al dan niet digitaal - verzenden nieuwbrieven, mailings of flyers.

 

Bewaartermijn

Prefab Beton Veghel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de (doeleinden van de) verwerking en legt de bewaartermijnen en de criteria voor het hanteren van deze termijnen vast. Na afloop van de bewaartermijnen, zoals hieronder aangegeven, gaat Prefab Beton Veghel over tot het verwijderen van de personeelsgegevens uit de desbetreffende gegevensbestanden. Prefab Beton Veghel maakt deze gegevens onherleidbaar tot betrokkene, onleesbaar of gaat over tot vernietiging. Gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas uit de bestanden verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.

Categorieën persoonsgegevens Bewaartermijn Toelichting

Persoonsgegevens via contactformulier:

Informatieve vraag

Maximaal 1 maand Tenzij contact resulteert in een klanten/afnemerrelatie

Persoonsgegevens via contactformulier:

Klacht

Tot klacht is afgehandeld Tenzij klacht resulteert in een juridisch geschil

Sollicitatiegegevens via contactformulier

Uiterlijk 4 weken na einde pro­­ce­­dure of einde dienst­verband Tenzij sollicitant toe­stemming geeft tot langere bewaar­termijn, tot maximaal 1 jaar na einde procedure
Telefonisch contact Maximaal 6 maanden Tenzij contact resulteert in een klanten/afnemerrelatie
E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering 7 jaar Obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen

 

Delen met derden

Prefab Beton Veghel verstrekt de via de website verkregen persoonsgegeven niet aan derden, tenzij het wettelijk is vereist om aan het verzoek tot gegevensverstrekking te voldoen.

 

Beveiliging

Prefab Beton Veghel behandelt de informatieverzoeken / vraagstellingen / klachtenmeldingen van (potentiële) opdrachtgevers en/of klanten en de verstrekte sollicitatiegegevens via het contactformulier als strikt vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn.

Prefab Beton Veghel heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen, zowel fysiek als digitaal. Deze maatregelen zijn gericht op het tegengaan van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens. Prefab Beton Veghel beveiligt haar ICT-systemen en -programma’s, om te voorkomen dat onbe­voegden binnen of buiten de organisatie toegang kunnen verkrijgen tot persoons­gegevens.

 

Rechten van betrokkenen

Opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website hebben het recht kennis te nemen van de eigen persoonsgegevens, die door Prefab Beton Veghel worden verwerkt. Zij kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de directie van de onderneming. Bij de afhandeling van dit verzoek zal verzocht worden om identificatie aan de hand van een legitimatie.

Daarnaast kunnen opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website op elk gewenst moment een verzoek tot Prefab Beton Veghel richten om persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien: 
- De gegevens feitelijk onjuist zijn; 
- De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn; 
- De gegevens niet ter zake dienend zijn; 
- De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

Wanneer een verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt Prefab Beton Veghel B.V. de gegevens binnen drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkene alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. 

 

Cookies

Prefab Beton Veghel verbetert de technische werking en het gebruiksgemak van haar website door middel van technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Prefab Beton Veghel analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein (tekst) bestandje dat met pagina’s van de website [of de applicatie] wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer van de websitegebruiker wordt opgeslagen.

Cookies zorgen er voor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast legt Prefab Beton Veghel met het gebruik van cookies het surfgedrag en de voorkeursinstellingen van bezoekers van de website vast. Prefab Beton Veghel stelt bezoekers van haar website in staat om het gebruik van cookies af te wijzen.

 

Aansprakelijkheid

Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant Prefab Beton Veghel zich in om zo goed als mogelijk aan haar zorgplicht inzake gegevensbeveiliging (informatiebeveiliging) te voldoen.

De website van Prefab Beton Veghel kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Prefab Beton Veghel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Prefab Beton Veghel acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door betrokkenen, indien zij niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.
De aansprakelijkheid van Prefab Beton Veghel zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of over de manier waarop Prefab Beton Veghel persoonsgegevens registreert, gebruikt en verwerkt kunnen worden gericht tot de directie van de onderneming.